ผู้บริหาร

นายทนงศักดิ์ ทวีทอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2012
ปรับปรุง 03/03/2015
สถิติผู้เข้าชม 100231
Page Views 132339
เว็บลิงค์

นโยบายด้านการศึกษา
1.       ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.       ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.       ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนและการเรียนรู้อย่างจริงจัง จัดให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่างทั่วถึง
4.        ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เช่น การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร วิธีการสอน เครื่องมือเครื่องใช้ประกอบการเรียนการสอน ห้องสมุดโรงเรียน
5.     ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ใหม่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยการสร้างห้องสมุดมีชีวิต และสร้างท้องฟ้าจำลอง เปิดให้บริการเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
6.     ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
7.     ส่งเริมและสนับสนุนให้เยาวชน วัยเรียนมีทั้งพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยบริการอาหารเสริมและอาหารกลางวัน 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต. มะขามเตี้ย  อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000  โทร...077204174
ผู้ดูแลระบ  tom_d191@hotmail.com